GDPR

Adatkezelési tájékoztató

A Magyar Természetvédők Szövetsége Adatkezelési tájékoztatójának célja, hogy megértse, hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

Adatkezelési tájékoztató
Magyar Természetvédők Szövetsége

Kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót annak érdekében, hogy megértse, hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

1. Az adatkezelési tájékoztató célja
A www.mtvsz.hu üzemeltetője a Magyar Természetvédők Szövetsége egyesület, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi előírásaiban meghatározott elvárásoknak.

A Magyar Természetvédők Szövetsége adatkezeléseivel kapcsolatban felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetőek itt: https://mtvsz.hu/gdpr dokumentumok

A Magyar Természetvédők Szövetsége fenntartja magának a jogot a jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, azzal, hogy az esetleges változásokról 7 (hét) nappal korábban értesíti a felhasználókat.

A Magyar Természetvédők Szövetsége elkötelezett a személyes adatok védelme iránt, kiemelten fontosnak tartja az érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Magyar Természetvédők Szövetsége tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban GDPR) 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja:

2. Az Adatkezelő adatai:
Cégnév: Magyar Természetvédők Szövetsége 
Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 91/b
Postacím: 1091 Budapest, Üllői út 91/b
Weblap: www.mtvsz.hu
e-mail: info@mtvsz.hu, adatvedelem@mtvsz.hu
Adatvédelmi tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.
Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérdése vagy kérése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton, vagy e-mailben a fent megjelölt elérhetőségekre küldheti meg. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 (harminc) napon belül küldjük az Ön által megjelölt címre.
Adatfeldolgozás Magyar Természetvédők Szövetsége megbízása alapján a könyvelő cégnél és a  Reflexive Communications Polgári Jogi Társaság által történik.
Külföldi adattovábbítás: nem történik.

3. A kezelt személyes adatok köre
Technikai adatok:
A személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket a Magyar Természetvédők Szövetsége úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
    az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás)
    hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége)
    változatlansága igazolható (adatintegritás)
    a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Magyar Természetvédők Szövetsége az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítása, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint véletlen megsemmisülés ellen. Olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az adatkezelés során megőrzi:
a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult
a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének pontosságát és teljességét
a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége     van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Értelmező fogalmak
1. érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
3. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
4. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
5. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
6. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;
7. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.