A Polgári Természetőrség bemutatkozása

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 66. §-a alapján a természetvédelmi hatóságok mellett az állampolgárok is részt vehetnek a természet védelmében, segítve a nemzeti park igazgatóságok és az önkormányzatok természetvédelmi tevékenységét. A hivatásos természetvédelem kis létszáma miatt az állami szervek nagymértékben támaszkodnak a civil mozgalmak aktivistáinak munkájára. Ez az igény vezetett oda, hogy a természetvédelmi törvény is elismeri a társadalmi szervezeteknek és magánszemélyeknek a természet védelme érdekében kifejtett elkötelezettségüket és lehetőséget biztosítanak számukra a törvényes fellépésre is.
Ez alapján a természeti területek és értékek jogellenes károsítása, veszélyeztetése esetén a természet védelme érdekében a természetvédelmi célú társadalmi szervezetek jogosultak fellépni, és állami szervektől, önkormányzatoktól a megfelelő és hatáskörükbe tartozó intézkedés megtételét kérni, vagy a védett természeti érték, terület károsítója, veszélyeztetője ellen pert indítani. Az állampolgárok a természetvédelmi igazgatóságok, önkormányzatok természetvédelmi tevékenységét pedig polgári természetőrként segíthetik. A polgári természetőrök jogosultságait a Tvt. 66. § /2/ bekezdése, tevékenységük feltételeit, feladataik ellátásának alapvető szabályait pedig a polgári természetőrökről szóló 33/1997. (XI.20.) KTM rendelet állapítja meg. A polgári természetőr a nemzeti park igazgatóság, valamint a települési önkormányzat természetvédelmi őrzési tevékenységét a természetvédelmi őrszolgálat őrzési feladataiban való közreműködéssel, valamint önálló szolgálattal látja el.

A polgári természetőrök a nemzeti park igazgatósággal kötött írásbeli megállapodás alapján végzik tevékenységüket az igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálatának kijelölt tagja irányításával.

A polgári természetőrök fentiekben vázolt önkéntes, díjazás nélküli munkájuk mellett szélesebb tevékenységet is végeznek.

A polgári természetőrök közül sokan tagjai valamelyik természetvédő civil szervezetnek is, így a természetvédelem stratégiai kérdéseinek megvitatásában is részt tudnak venni. Ehhez biztosít megfelelő fórumot az évente megrendezésre kerülő Környezet- és Természetvédő Társadalmi Szervezetek Országos Találkozója, amely változó helyszínekkel lehetőséget ad az ország különböző részeiből érkező aktivisták közötti szakmai beszélgetésekre. A szekcióüléseken témakörönként vitatják meg a legégetőbb környezet- és természetvédelmi problémákat és fogalmaznak meg ajánlásokat, követeléseket a törvényhozók felé.

A polgári természetőrök munkájuk legnagyobb részét terepen végzik. Az élővilágot kedvezően vagy kedvezőtlenül érő hatásokról a megfigyeléseiket továbbítják a nemzeti park igazgatóság illetékesei felé. A károsító hatások csökkentése érdekében közreműködnek a területen érdekelt valamennyi féllel.

Példaként említhetjük a középfeszültségű távvezetékek évente végzett nyomvonal ellenőrzését és az oszlopok madarakra veszélyes vezetékátkötéseinek, hibás szigeteléseinek felderítését. A védett és fokozottan védett növények, állatok állományainak felmérését, vonulási útvonaluk feltérképezését, megfigyelését és védelmét. Ide sorolható a fokozottan védett növények élőhelyeinek bekerítése, békamentés a közutak közelében, ragadozó madarak fészkeinek őrzése is. 

A jövő nemzedék környezettudatos szemléletének kialakítása fontos feladat, melyben a polgári természetőrök is jelentős szerepet vállalnak. Több civil szervezettel karöltve gyerekek számára vetélkedőkkel, versenyekkel, valamint szakvezetésekkel segítik a gyerekek gondolkodásmódját a természet szeretete és megóvása irányába terelni.

De nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek körében is szükséges a környezettudatos szemlélet kialakítása. Őket már inkább a tájékoztatás eszközeivel és ésszerű érveléssel lehet megnyerni a természetvédelem ügyének, az ő tájékoztatásuk szintén a polgári természetőrök feladata.

A mértéktelen gyűjtési szenvedélyen felül további problémát jelent a megélhetési bűnözés is, melynek terjedésével a védett természeti területek károsítása, az ott élő természeti értékek eltulajdonítása folyamatosan növekszik. Ilyen, amikor hatalmas területeken tarolják le a virágokat eladási szándékkal. Ehhez már a leggátlástalanabb módszerektől sem riadnak vissza az elkövetők.

A másik gond a technikai sportok nagymértékű terjedése. Sokan úgy vélik, hogy a természetben, fittyet hányva a törvényi előírásokra, korlátok nélkül kitombolhatják magukat. Ők tipikusan azok az emberek, akiket csak a saját szórakozásuk érdekel, annak ellenére, hogy a védett természeti területek az ott élő növény- és állatvilág élőhelye. Sajnos a tudatos törvényszegőkkel szemben a felvilágosítás hatástalan. Ráadásul a polgári természetőrök testi épségét is veszélyeztethetik. A természetkárosítók elfogása a hivatásos állomány és a rendőri szervek feladata, melyben közreműködőként vagy hatósági tanúként a polgári természetőrök is részt vehetnek.

Tagadhatatlan, hogy a polgári természetőri feladatok leglátványosabb része az őrszolgálati munka. A szolgálat-teljesítés módja mindig igazodik az elvégzendő feladathoz. Ezek az alábbiak lehetnek:

Figyelőszolgálat, mely az őrzendő területrész megfigyelését jelenti olyan módon, hogy illetéktelen személyek az ott tartózkodást nem fedezhetik fel. Az őrző szolgálat, ami a figyelőszolgálat sajátos változata. Célja egy meghatározott élőhely (pl. fészek) őrzése a veszélyeztetett időszakban. A mozgó őrszolgálat, ami meghatározott területen való mozgást jelent a terület őrzése, megfigyelése céljából. Felügyeleti szolgálat, a nagyobb csoportos összejövetelek, rendezvények esetén, amelynek célja a rendezvénnyel érintett területen és annak környékén a természeti értékek megóvása. Száraz időszakban az erdő és a növényzet kiemelten tűzveszélyessé válik. Ezért a Vidékfejlesztési Minisztérium területi vagy országos tűzgyújtási tilalmat rendelhet el. Ennek betartása, betartatása szintén a polgári természetőrök egyik feladata, melyet tűzvédelmi szolgálattal teljesíthetnek.

Végezetül adódnak közös feladatok a természetvédelmi őrrel, mely esetben a közreműködés formáját az irányító természetvédelmi őr határozza meg.

A polgári természetőr a természet védelmével, a természeti és a védett természeti értékek és területek veszélyeztetésével, károsításával kapcsolatos információkat szolgáltathat a természetvédelmi hatóság, a Természetvédelmi Őrszolgálat tagjai részére, és tanúként működhet közre a természetvédelmi hatósági és a büntető eljárásokban. A természetvédelmi őrrel való szolgálatteljesítés esetén állampolgári közreműködőként, mint hivatalos személy támogatója segítheti, biztosíthatja a természetvédelmi őr intézkedését.

Önálló szolgálatteljesítéskor a polgári természetőr a természet védelmére irányuló jogszerű intézkedése során közfeladatot ellátó személynek kijáró jogvédelemben részesül.

Fentiekből is kitűnik, hogy a polgári természetőrök döntő többsége magasan képzett. A létszám kétharmada, háromnegyede diplomás. Értenie kell az élővilág összefüggéseit, az ökológia alapjait, az állat- és növénytant. Járatosnak kell lennie a jogszabályokban is, hiszen tevékenysége érinti ezt a szakterületet is. Végül tisztában kell lennie a szolgálati területének helyi sajátosságaival, élővilágával, geológiájával, vízrajzával, éghajlatával, ökológiájával, az ott élő népcsoport kultúrájával, műemlékeivel, néprajzával, ipartörténetével, mezőgazdasági kultúrájával is.

Aki elhivatottságot érez az önkéntes polgári természetőri tevékenység iránt, érdeklődjön a területileg illetékes nemzeti park igazgatóságnál!

További információ: www.polgaritermeszetor.hu

Háncs Péter

Börzsöny-Ipoly-mente Polgári Természetőrség

« vissza